Grundig Satellit models 

 

Grundig Satellit 3400 professional brownGrundig Satellit 3400 professional blackGrundig Satellit 2400 SL professional brownGrundig Satellit 1400 professional brownGrundig Satellit 650 professionalGrundig Satellit 600 professionalGrundig Satellit 500Grundig Satellit 700